Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.

Kara para aklamayı önlemeden sorumlu MASAK, 18 Nisan’da yayınladığı rehberde kripto varlık hizmet sağlayıcıların 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında şüpheli görünen işlemleri bildirme süreçleri ve formların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler paylaştı.

30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edildiği Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, “işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde” bu işlemleri en geç on gün içinde MASAK’a bildirmeyi zorunlu kılıyor.

MASAK, hem elektronik hem de kağıt ortamda sunulabilecek formlar ile şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini artırmaya çalışıyor:

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin en önemli girdisini oluşturan şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) kalitesi, söz konusu süreçlerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin Başkanlık tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak ve yükümlü tarafından sahip olunan tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi yapılan bildirimin . . . mücadele süreçlerine katkısını artıracaktır.”

ŞİB formlarının nasıl doldurulacağına dair yönergeye göre, forma bildirimin risk skorunun belirlenmesi için bildirimin aciliyeti, şüpheli gerçek veya tüzel kişilerin bilgileri, parasal değeri olan şüpheli işlemlere ait durum, tarih, işleme konu varlık adı ve tutarı, işlem türü, işlem kanalı ve işlem kodu gibi bilgileri, şüpheli işlemlerle ilişkili hesapların bilgileri ve şüphelenilen suçun kategorilendirilmesinin dahil edilmesi gerekiyor.